Noteikumi

Mājaslapā visaskola.lv tiek sniegti digitāli pakalpojumi, klients var izvēlēties kādu no abonomenta veidiem, kas redzami mājaslapas visaskola.lv sadaļā Reģistrēties. Izvēloties un iegādājoties kādu no abonomentiem, klients piekļūst tam digitālajam saturam, kas norādīts konkrētajā abonomentā (piekļuvē), ko klients iegādājies un par kuru veicis apmaksu. Katram abonomenta veidam ir derīguma termiņš, līdz kuram abonoments ir spēkā. Piekļuve digitālajam saturam tiek nodrošināta klientam abonomenta derīguma termiņa ietvaros. Piemēram, ja abonomenta termiņš ir 1 diena, tad piekļuve tiek nodrošināta uz 1 dienu uzreiz pēc apmaksas veikšanas. Ja abonomenta termiņš ir 1 mēnesis, tad attiecīgi piekļuve klientam tiek nodrošināta uz vienu mēnesi kopš apmaksas veikšanas.

Pakalpojuma sniedzējs – visa skola.lv (Uzņēmums Nosaukums sssssssSIA, PVN maksātāja nr LV00000000, Juridiskā adrese: Rīga, …)).

Klients – fiziska, kas veikusi pasūtījumu mājaslapā visaskola.lv

Maksājums – summa, kuru klients apmaksā veicot reģistrāciju visaskola.lv mājaslapā, lai piekļūtu digitālajiem resursiem mājaslapā visaskola.lv.

1. Pasūtījuma priekšmets.

1.1. Klients pasūta, bet pakalpojuma sniedzējs uzņemas saistības nodrošināt Klientam piekļuvi digitālajam saturam mājaslapā visaskola.lv atbilstoši klienta izvēlētajam un apmaksātajam abonomenta veidam.

2. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi:

Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

2.1. Apstiprināt pasūtījumu un nodrošināt klientam piekļuvi digitālajam saturam mājaslapā visaskola.lv 72 stundu laikā (darba dienās), pēc maksājuma saņemšanas pakalpojumu sniedzēja kontā.

2.2. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā brīdī mājaslapā visaskola.lv pēc savas iniciatīvas pievienot jaunu saturu un modificēt esošo, ar nolūku uzlabot pakalpojuma kvalitāti.

2.3. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības izsūtīt informāciju klientiem, kas veikuši pirkumu mājaslapā visaskola.lv saistībā ar pakalpojumiem.

3. Klienta tiesības un pienākumi:

3.1. Klients veic apmaksu par izvēlēto abonomentu, reģistrējoties mājaslapā, izmantojot bankas maksājumu karti.

4. Pakalpojumu cena un apmaksas kārtība

4.1. Pirms pakalpojuma saņemšanas klients veic pilnu abonomenta maksājuma summu par tekošo periodu, kas norādīts produkta aprakstā.

4.4. Klients ir tiesīgs iegādāties papildus abonomentus jebkurā brīdī, izdarot to savā profilā mājaslapā visaskola.lv.

4.5. Ja klients atsakās no abonomenta, nauda par abonomentu netiek atgriezta, saskaņā ar to, ka visi produkti, kas ir mājaslapā ir digitāli produkti.

4.6. Klients reģistrējoties mājaslapā piekrīt šiem noteikumiem un klienta atbildība ir izlasīt šos noteikumus pirms pirkuma veikšanas.

5. Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Pasūtījuma sniedzējs un Klients nenes atbildību par šo pasūtījuma noteikumu paredzēto saistību neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi, ja tas noticis sakarā ar Pušu gribai nepakļautiem apstākļiem, t.i., stihiskām nelaimēm, pārvaldības institūciju dekrētiem un nolikumiem, karu, streikiem, masu nekārtībām un citiem notikumiem, kuri atstājuši tiešu ietekmi uz Pušu spēju izpildīt šos pasūtījuma noteikumosparedzētās saistības.

6. Strīdu atrisināšana

6.1. Puses veic visus iespējamos pasākumus, lai mierizlīguma ceļā pēc iespējas īsākā laikā atrisinātu pretenzijas un strīdus starp Klientu un pakalpojuma sniedzēju.

6.1.1.Visas pretenzijas rakstveidā jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam 48 stundu laikā, sūtot uz e-pastu info@visaskola.lv.

6.2. Klients apņemas atmaksāt pakalpojumu sniedzējam visus tās izdevumus, kuri saistīti ar Klienta iesniegtas nepamatotas pretenzijas izskatīšanu.

6.3. Puses ir vienojušās, ka gadījumā, kad par strīdus priekšmetu nav izdevies panākt mierizlīgumu, lieta tiek nodota izskatīšanai LR tiesu instancēm saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

7. Apmaksa

7.1. Klients var pasūtījumus apmaksāt ar kredītkarti (Visa, MasterCard), izmantojot maksājumu sistēmu, uz kuru tiksiet pāradresēts, abonomenta iegādes laikā (reģistrējoties). Visas e-veikalā redzamās cenas ir eiro, cenā ir iekļauts PVN. Maksājums tiek veikts ārpus e-veikala – attiecīgās pakalpojumu sniedzēja (Stripe) drošā maksājumu vidē.